• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

Nákupny košík

0 položiek

Dopytový košík

0 položiek

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 
Firma HYDROMA, spol. s r. o. garantuje, že jej komponenty sú bez materiálových a výrobných chýb po dobu 6 mesiacov od dátumu expedície tovaru.
 
Garancia je zásadne obmedzená na opravu alebo výmenu (u firmy HYDROMA, spol. s r. o.) akelkoľvek časti alebo častí chybných z dôvodov materiálu alebo výroby. Toto je predmetom preskúmania u firmy HYDROMA, spol. s r. o. Komponent musí byť vrátený s podrobným popisom vady, dopravné platené zákazníkom.
HYDROMA, spol. s r. o. nie je zodpovedná za okolnosti mimo jej pôsobnosť, za poškodenie komponentov nehodou, živelnou pohromou, násilím,...Táto garancia nebude platiť pre komponenty, u ktorých podľa výlučného rozhodnutia firmy HYDROMA, spol. s r. o. došlo k znečišteniu, prehriatiu, nedbanlivému zaobchádzaniu, nevhodnému použitiu alebo inému zneužitiu. Zákazník je povinný zabezpečiť odbornú inštaláciu v súlade s platnými normami STN a tiež zabezpečiť odbornosť pracovníkov pri montáži a obsluhe zariadenia. Zmeny v okruhu alebo zmeny na iných súčiastkach, ktoré môžu nepriaznivo postihnúť komponenty firmy HYDROMA, spol. s r. o. spôsobí neplatnosť tejto záruky.
 
V žiadnom z prípadov citovaných v predchádzajúcich odsekoch si nemôže zákazník nárokovať zrušenie alebo náhradu kontraktu z titulu poškodenia alebo náhradu akýchkoľvek nákladov ako napr. za prácu potrebnú na výmenu chybných částí.
HYDROMA, spol. s r. o. neudeľuje ďalšie garancie priame alebo zahrnuté a nie je zodpovedná za akékoľvek následné poškodenia vyplývajúce z použitia ktorýmkoľvek kupujúcim alebo užívateľom, jej zodpovednosť je obmedzená hodnotou predaného komponentu alebo záväzkom týkajúcim sa výmeny chybnej časti. V žiadnom prípade nebude HYDROMA, spol. s r. o. zodpovedná za stratu očakávaného zisku, následných škôd alebo strát na akomkoľvek zariadení, inštalácii, systému činnosti alebo služby, v ktorých môžu byť komponenty firmy HYDROMA osadené.
HYDROMA, spol. s r. o. nebude ručiť za žiadne porušenie garancie, zlyhania dodávky alebo iné prípady okrem tu špecifikovaných.
 
Záruka zaniká pri poškodení alebo odstránení výrobného štítku.
Ďalšie dojednania sa riadia obchodným zákonníkom.
 
Predpokladom uznania nárokov kupujúceho je písomné oznámenie vady so stručným popisom bez zbytočného odkladu po tom, čo chybu zistil. Právo na uznanie nárokov pri chybách zjavných zaniká po uplynutí 30 dní od prevzatia tovaru. Plnenie záruky spočíva podľa uváženia predávajúceho a dohody s kupujúcim v:
 
   - dodanie náhradného tovaru za tovar chybný, popr. dodanie chýbajúceho tovaru
   - oprave tejto chyby, ak je opraviteľná
   - zľave z kúpnej ceny
   - odstúpenie od zmluvy
 
Všetky dodávané komponenty firmy HYDROMA, spol. s r. o. sú kontrolované a skúšané u výrobcu v súlade so zvyklosťami a technickými špecifikáciami výrobcu. Vzhľadom k tomu, že skutočná inštalácia a prevádzkovanie zariadenia zákazníka nemôže byť u firmy HYDROMA exaktne posúdené a reprodukované, je zabezpečenie vhodnosti komponentov firmy HYDROMA, spol. s r. o. v aplikácii zákazníka na jeho vlastnú zodpovednosť.