• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

Nákupny košík

0 položiek

Dopytový košík

0 položiek

NÁKUPNÉ PODMIENKY

 
VZNIK KÚPNEJ ZMLUVY
 
Kúpna zmluva v písomnej forme vzniká dohodou zmluvných strán o jej obsahu. Kúpna zmluva vzniká tiež potvrdením záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim najneskôr 14 dní pred požadovaným termínom plnenia. V pochybnostiach sa má za to, že objednávka bola doručená tretí deň po odoslání, ak bola zasielaná poštou alebo ten istý deň, kedy bola zaslaná faxom alebo objednaná cez e-shop. Kupujúci je svojim návrhom viazaný po dobu 8 dní od doručenia predávajúcemu. V tejto lehote je potrebná akceptácia (potvrdenie objednávky) zo strany predávajúceho, inak zmluva nevzniká. Akéľkovek zmeny v obsahu zmluvných dojednaní proti zaslanému a potvrdenému návrhu zmluvy sa považujú za protinávrh a pre jeho prijatie platí tiež 8 denná lehota na akceptáciu (toto sa týka aj potvrdenie menšieho než objednaného množstva tovaru).
 
 
KÚPNA CENA
 
Cena tovaru sa dojednáva ako cena zmluvná a rozumie sa EXW HYDROMA, spol. s r. o. Považská Bystrica, ak sa nedohodnú obe strany inak. Dohoda o cene vzniká potvrdením objednávky kupujúcim predávajúcemu s uvedením ceny za jednotku tovaru alebo uzatvorením vlastnej kúpnej zmluvy. V prípade zrušenia zmluvy kupujúcim sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu do dohodnutého termínu dodania uhradiť vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov, najmenej však 30% z ceny tovaru.
 
 
PLATOBNÉ PODMIENKY
 
Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru v nadväznosti na dodací list a pošle ju poštou na adresu kupujúceho, ak nie je doručovaná faktúra súčasne s dodávkou tovaru. Faktúra, okrem všeobecných náležitostí daňového dokladu, obsahuje číslo objednávky, príp. aj číslo kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uhradiť faktúru do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry predávajúcemu, ak sa nedohodnú obe strany inak. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú až dňom pripísania čiastky na účet predávajúceho. V pripade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v termíne, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške stanovenej ustanovením § 369 a 502 obchodného zákonníka, t.j. vo výške 0,05% denne.
 
 
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
 
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po zaplatení jeho plnej ceny (výhrada vlastníctva). Kým je tovar vo vlastníctve HYDROMA, spol. s r. o. nie je zákazníkovi dovolené udeľovať práva tretím stranám vo vzťahu k predmetnému tovaru. Zákazník je povinný nakladať s tovarom, ktoré bolo dodané pod výhradou vlastníctva, s nevyhnutnou opatrnosťou a tak, ako by tovar bol majetkom firmy HYDROMA, spol. s r. o. V prípade, že zákazník nesplní svoje záväzky a to aj z dôvodov finančnej insolventnosti, firma HYDROMA, spol. s r. o. je oprávnená podľa vlastného uváženia prevziať späť tovar, ktorý bol dodaný OPD výhradou vlastníctva a ktorý je stále v rukách zákazníka, bez toho aby došlo k obmedzeniu práv patriacich firme HYDROMA, spol. s r. o. Zákazník sa zaväzuje za týmto účelom neodvolateľne splnomocniť zástupcu firmy HYDROMA spol. s r. o. na jeho odstránenie.
 
 
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA
 
V súlade s ustanovením § 273 odst. 2 obchodného zákonníka majú odchylné dojednania v zmluve prednosť pred znením týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky v podrobnostiach upravujú postavenie, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri uzatváraní kúpnych zmlúv na dodávky tovaru HYDROMA, spol. s r. o. zjednodušenou formou potvrdením objednávky. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy písomnou formou sa použijú tieto obchodné podmienky iba v prípade, keď tak formou odkazu stanovuje kúpna zmluva.