• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

Nákupny košík

0 položiek

Dopytový košík

0 položiek

DOPRAVA A PODMIENKY

 
DOPRAVA TOVARU
 
Ak sa nedohodne predávajúci a kupujúci v konkrétnom prípade inak, zabezpečuje dopravu tovaru kupujúcemu predávajúci podľa prepravných zvyklostí HYDROMA, spol. s r. o. Cenu prepravy hradí kupujúci.
Miestom, z ktorého sa preprava podľa týchto obchodných podmienok uskutočňuje sa rozumie sídlo predávajúceho, miestom konečného určenia je potom sídlo kupujúceho, ak sa v zmluve nedojednajú iné podmienky plnenia. V prípade dodávky tovaru prostredníctvom verejného prepravcu prechádza nebezpečenstvo škody na veci odovzdaním tovaru tomuto verejnému prepravcovi.
 
 
VARIANTY DODANIA TOVARU
 
- osobný odber
- prepravnou službou PPL (do 50 kg)
- VPM Trans (nad 50 kg)
 
 
DODANIE TOVARU
 
Plnenie sa uskutoční na základe odovzdania a prevzatia tovaru potvrdením dodacieho listu. Prebierky tovaru vykonáva poverený zamestnanec predávajúceho so zástupcom kupujúceho, popr. dopravcom.  Výsledkom prevzatia tovaru bude dodací list, v ktorom bude zaznamenaný výsledok jednoduchého vzorkovacieho konania. Po prevzatí tovaru kupujúcim odovzdá predávajúci kupujúcemu potvrdený dodací list ako doklad o plnení. Ak plnenie nastáva odovzdaním dopravcovi, potvrdí za kupujúceho dodací list vodič a doplní údaj o svojom mene, číslo občianskeho preukazu, ŠPZ vozidla, ktoré zabezpečovalo prepravu.
 
 
BALENIE A ZNAČENIE TOVARU
 
Tovar bude balený spôsobom zodpovedajúcim dohodnutému alebo zvolenému spôsobu dodania tak, aby bolo chránené pred poškodením a zničením počas prepravy. Za štandardné balenie je považovaný kartónový obal, paleta, drevená bedňa...
Ak nie je uvedené inak, je balenie, vhodná konzervácia vrátane sprievodnej dokumentácie tovaru podľa zvyklostí HYDROMA, spol. s r. o. Obaly a vhodná konzervácia budú kupujúcemu (ak sa nedohodnú zmluvné strany inak) účtované. K týmto cenám patrí príslušná sadzba DPH.